Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden waar MNM-coaching zich aan wenst te houden. Zodat we prettig kunnen samenwerken.

1. Algemeen

MNM-coaching is opgericht door M. Hornman, gevestigd te Hengelo en ingeschreven onder nummer 77424522 bij de Kamer van Koophandel. MNM-coaching richt zich op het begeleiden van kinderen en jongeren met als doel de schoolprestaties te verbeteren en tevens onderliggende sociaal-emotionele problemen aan te pakken. MNM-coaching werkt onder andere met de Kernvisie methode. Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om leerlingen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl op een natuurlijke manier vanuit hun eigen persoonlijke kracht te laten leren.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met MNM-coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MNM-coaching en ouders treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Indien MNM-coaching niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MNM-coaching in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

3. Toepasselijke gedragsregels en reglementen

De ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) verplicht(en) zich tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van de juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact. Tijdens nationale feestdagen en gedurende de weekenden vindt er geen begeleiding plaats, tenzij anders overeengekomen. In de schoolvakanties kan de begeleiding in overleg voortgezet worden. Tijdens de begeleiding volgens de Kernvisiemethode is het noodzakelijk dat één ouder tijdens de gehele sessie aanwezig is, om de aangeleerde kennis ook thuis toe te kunnen passen. Alle door MNM-coaching geleverde materialen, plandocumenten en extra opdrachten blijven intellectueel eigendom van MNM-coaching, dan wel derden. Vermenigvuldiging en verspreiding hiervan is niet toegestaan. Coaching/begeleiding kinderen tot en met 16 jaar. Voor leerlingen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. MNM-coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Observatie, gesprekken met derden en/of verslaglegging. Op verzoek van de ouders van de leerling bezoekt MNM-coaching school of andere belanghebbenden voor een observatie en/of gesprek. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gefactureerd. Op verzoek van de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden worden verstuurd. Dit verslag wordt door MNM-coaching opgemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.

Geheimhouding, MNM-coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleiding. Voor overleg met derden in het belang van de leerling, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders. Tenzij de leerling anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen MNM-coaching en de leerling ook richting de ouders. In afwijking van het gestelde zal MNM-coaching de geheimhouding verbreken: Indien MNM-coaching wordt gedwongen door wettelijke bepalingen en/of een rechtelijke beslissing. Bij overtreding van de wet. Bij kennis en vermoeden van een situatie die acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid van de cliënt of anderen. Bij vermoeden van kindermishandeling.

Verhindering, Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd of verzet, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging of het verplaatsen van de afspraak binnen 24 uur, wordt de afspraak voor 100% in rekening gebracht (dit geldt dus ook voor vergeten afspraken).  Tijdens de begeleiding wordt de telefoon van MNM-coaching niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. MNM-coaching behoudt zich het recht om afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor MNM-coaching de begeleiding niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zal MNM-coaching met u zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, een nieuwe afspraak maken. In dat geval worden voor u geen kosten in rekening gebracht. Bij overmacht kan MNM-coaching niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten of andere zaken van de leerling/ouders t.a.v. het betreffende gesprek.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Iedere overeenkomst leidt voor MNM-coaching tot een inspanningsverplichting waarbij zij gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, zoals die gelden ten tijde van de overeenkomst. MNM-coaching kan slechts meer werkzaamheden verrichten en in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de ouders hiervoor vooraf toestemming hebben verleend. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal MNM-coaching dit in onderling overleg met de leerling en ouders tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het advies van MNM-coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

 

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Beiden partijen kunnen de overeenkomst te alle tijden schriftelijk opzeggen, waarbij nog minstens 1 sessie wordt ingepland en gefactureerd voor een zorgvuldige afronding van de begeleiding. Openstaande bedragen zijn direct opeisbaar. MNM-coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de leerling en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen Voorts is MNM-coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de MNM-coaching kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MNM-coaching op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

6. Tarieven

Over de diensten van MNM-coaching is geen BTW verschuldigd. Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de tarieven. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De tarieven staan vermeld op de pagina ‘Kernvisie methode’ van de website van MNM-coaching (www.mnm-coaching.nl) onder het kopje ‘Tarieven’ of zijn op te vragen bij MNM-coaching. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de leerling inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. MNM-coaching houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt op de factuur vermeld. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

7. Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van MNM-coaching. De ouders van de leerling verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van MNM-coaching. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt MNM-coaching een betalingsherinnering. Indien de ouders van de leerling niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is MNM-coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van MNM-coaching, is MNM-coaching genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is MNM-coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de leerling aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

8. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten van de leerling, raadt MNM-coaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts. Indien MNM-coaching aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld. MNM-coaching is tegenover de ouders slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, als volgt begrensd:

-Vergoeding aan de leerling en /of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van MNM-coaching.

  1. Gaat de verzekering niet over tot uitkering, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de leerling/ouders aan MNM-coaching hebben betaald in de periode dat de tot aansprakelijkheid leidende tekortkoming heeft plaatsgevonden. MNM-coaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de leerling/ouders hebben genomen, al dan niet in overleg met MNM-coaching. Ouders blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes. MNM-coaching is niet aansprakelijk voor door de leerling en/of ouders geleden schade, van welke aard ook, indien MNM-coaching bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van de door de leerling en/of ouders verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door MNM-coaching duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn. Indien de leerling en/of ouders een eventuele vordering jegens MNM-coaching niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van dat jaar te vervallen.
  2. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

10. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www. mnm-coaching.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met de MNM-coaching.